Akty prawne

Strona główna

Akty prawne

Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela reguluje nie tylko ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ale także inne akty prawny w których orientować musi się adwokat i radca prawny podejmujący się obrony nauczyciela w postępowaniu lub reprezentujący rodzica.

Zacznijmy jednak od ustawy Karty Nauczyciela – podstawowego aktu prawnego regulującego prawa i obowiązki każdego nauczyciela, kwestie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz kwestii ponoszenia przez nich odpowiedzialności zawodowej. Nie cały bowiem akt prawny reguluje szczegółowo procedurę postępowania dyscyplinarnego. Jedynie niewielki skrawek tej ustawy będzie Nas interesować w ramach tego rodzaju postępowania, a mowa tutaj o rozdziale 10 ustawy (art. 75 – 85z). Oczywiście nie możemy zapominać o regulacji art. 6 ustawy która określa obowiązki nauczyciela, za których naruszenie przez nauczyciela może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne, lecz o tym mowa później.

Ustawa Karty Nauczyciela jedynie w sposób ogólny opisuje procedurę postępowania dyscyplinarnego. Jej dokładną procedurę szczegółowo uregulowano w osobnym akcie prawnym – rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego. To w tym rozporządzeniu wyodrębniono poszczególne etapy postępowania, sposób ich prowadzenia, prawa nauczyciela, procedurę doręczeń i wiele innych szczegółowych kwestii.

Kolejnym i równie istotnym z punktu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego jest kodeks postępowania karnego (k.p.k.), którego niektóre normy prawne należy stosować odpowiednio. Szczegółowy zakres przepisów k.p.k. jakie należy stosować w postępowaniu dyscyplinarnym określony został w art. 85i Karty Nauczyciela i dotyczą w głównej mierze postępowania dowodowego i sposobu jego przeprowadzania.

Jednym z ostatnich aktów prawnych stosowanych w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli jest kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a). Szczegółowy zakres przepisów k.p.a. jakie należy stosować w postępowaniu dyscyplinarnym określony został w art. 85i Karty Nauczyciela i dotyczą sposobu doręczenia zawiadomień o czynnościach.

Ostatnim aktem prawnym, którego przepisy stosuje się odpowiednio w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli jest kodeks postępowania cywilnego (k.p.c). Regulacje prawne tego kodeksu są stosowne w niewielkim stopniu w zakresie rozpatrzenia odwołania skierowanego do sądu powszechnego.